براي ارائه خدمات و يا سرويسها از طريق پيام كوتاه همانطور كه در سرويسهاي ويژه گفته شد، امكان دريافت هزينه از مخاطب وجود دارد. براي شارژ اكانت مالي مخاطبين بايستي از طريق توليد كارت شارژ توسط نرم افزار و ارائه به مخاطبين در قبال دريافت هزينه اقدام گردد. حال براي توليد كارت شارژ ميتوان اقدام نمود. بدين صورت كه تعداد و مبلغ را مشخص كرده و گزينه توليد را كليك كنيد.