ليستي از تراكنشهاي مالي مخاطبين بصورت كامل به همراه توضيحات و تاريخ و زمان استفاده جهت بررسي مدير نرم افزار در اين بخش ثبت خواهد شد.