تنظيمات مربوط به كارت شارژهاي توليد شده از اين بخش نرم افزار اعمال ميگردد. ابتدا شماره SMS كه قرار است مخاطب پيامي جهت شارژ اكانت خود به آن بفرستد را تعيين ميكنيم. سپس مشخص ميكنيم كارت شارژ براي همه يا فقط اعضاي گروه خاص فعال باشد. مرحله بعد مشخص كردن كليد واژه است . بعد از اعلام به مخاطبين براي خريد كارت شارژها، مخاطب براي ارسال پين كد و شارژ اكانت مالي خود، بايستي كليد واژه را به همراه پين كد به شماره مشخص شده بفرستد. نكته قابل ذكر اين است كه حتما مخاطب بايد عضو گروه مشخص شده در سيستم باشد و شارژ بدون عضويت امكان پذير نميباشد.