ارائه خدمات از طريق پيام كوتاه به مخاطبين در ازاي دريافت هزينه يا بصورت رايگان در ماژول سرويسهاي ويژه فراهم شده است. ارائه خدمات به دو دسته كلي : ارسال اطلاعات براي مخاطبين و بروزرساني اطلاعات مخاطبين تقسيم ميشود. خدمات ارسال اطلاعات به دو شيوه خودكار و غيرخودكار صورت خواهد گرفت. همانطور كه در قسمت مديريت فيلدهاي اضافه توضيح داده شد ميتوان به اطلاعات مخاطبين مواردي مانند كدملي،‌ شناسه سازماني و تاريخ تولد را اضافه كرد. حال اگر خواسته باشيم تا خود مخاطبين اين موارد را براي سيستم اعلام تا اطلاعات تكميل كنند ميتوان از سرويسهاي خاصي كه در اين بخش نرم افزار وجود دارد استفاده نمود. براي سرويسها ميتوان تاريخ و زمان شروع و خاتمه و همچنين هزينه خدمات تعريف نمود. هزينه بايستي به ريال درج گردد و نكته قابل ذكر اين است كه : اگر ارسال به همه اعضاي گروه انتخاب گردد هزينه بصورت خودكار صفر ريال در نظر گرفته خواهد شد.