با توجه به سرويس غيرخودكاري كه درسرويس هاي ويژه تعريف كرده ايم، درخواستي را كه مخاطب براي سيستم ارسال ميكند در اين قسمت قابل مشاهده است و زماني كه اين خدمات انجام ميشود، تيك تاييد آنرا ميزنيم تا بايگاني شود.