در اين قسمت ليستي از كارت شارژهاي ايجاد شده به همراه پين كد، قيمت ، تاريخ توليد، تاريخ شروع استفاده و مخاطب استفاده كننده از كارت شارژ را بصورت مجزا با امكان حذف آنها مشاهده خواهيد كرد.