در اين بخش نرم افزار ليستي از سرويسهايي را كه تعريف شده است ميتوانيد ملاحظه نماييد. موارد اين بخش با عناويني مانند كليدواژه، قيمت، تاريخ شروع و پايان و ... هستند كه با علائم خاص خود مشخص شده اند. براي آشنايي كامل با اين بخش پيشنهاد ميگردد تا از بخش فيلم نمايشي بارگزاري شده استفاده نماييد.