بايگاني از درخواستهاي غيرخودكار كه كار آنها به اتمام رسيده است طي ليست كاملي در اين قسمت انجام ميشود.