این امکان برای سازمان‌ها و ادارات و رسانه‌ها بسیار کاربرد دارد. بدین‌صورت که با انتخاب یک کلید واژه برای متن، یا یک خبر از طرف شما، کاربرانی که کلیدواژه را به شماره مربوطه ارسال می‌کنند، متن پیامی که برای آن تعریف شده است را دریافت کنند. لازم به ذکر است که در این ماژول می‌توان برای هر شماره موجود در سیستم کلید واژه هایی را انتخاب کرد. لازم به ذکر است که شما می توانید یک کلید واژه مشابه را برای شماره های مختلف تعریف نموده که پیام های مختلفی را ارسال نمایند. یعنی اگر برای یک شماره کلید واژه s پیام salam ارسال می کند برای شماره دیگر کلید واژه s پیام tamas را به صورت خودکار ارسال نماید. در این بخش یک امکان جدید قابل توجه است و آن هم تعریف اینکه پاسخ خودکار به چه کسانی ارسال شود. شما می توانید پاسخ خودکار را به همه،( یعنی تمام افرادی که به شماره شما پیامک ارسال می کنند ) یا به یک گروه خاص و یا به اعضای گروههایی که به شما پیام ارسال می کنند پاسخ ارسال شود.