اين قسمت براي ارسال پيام هاي فوري به افرادي است كه شماره آنها در دفترچه تلفن موجود نم يباشد. شما م يتوانيد هم زمان چند شماره موبايل را وارد نماييد و براي آنها پيام ارسال نماييد. توجه داشته باشيد كه هر يك از شماره موبايل ها را بايد در يك خط وارد نماييد. بايستي در نظر داشت كه تعداد كاراكترها براي زبان انگليسي 160 و فارسي 70 كاراكتر است. يم امش هك هاي موجود در سيستم براي SMS امكان ديگري كه فراهم آمده است اين است توانيد از هر كدام از شماره شماره مورد نظرتان را انتخاب نموده و « شماره فرستنده » ارسال استفاده نماييد. براي تغيير شماره فرستنده مي توانيد از اقدام به ارسال نماييد. نكته قابل توجه در اين بخش ارسال پيام براساس تعيين زمان است . شما مي توانيد زماني را براي ارسال تعيين كنيد در اين صورت ارسال تنها بعد از زمان تعيين شده و در اولويت اول ارسال م يشود.