براي اينكار ميتوانيد از بخش ليست پيامهاي دريافتي هم اقدام كنيد. بدين منظور كافيست موس را روي شماره ارسال كننده مد نظر ببريد . در كنار شماره علامتي ظاهر ميشود كه با كليك بر روي آن،‌ شماره مد نظر مسدود و ديگر پيامي از آن توسط نرم افزار دريافت نميگردد.