در این بخش پیام‌هایی که از هر شماره مشخص شده سیستم ارسال می‌شود نشان داده خواهد شد. در این بخش مشخصات فرستنده ( شماره ای که به وسیله آن ارسال شده ) شماره گیرنده پیام، متن پیام، تاریخ و ساعت دریافت، امکان ارسال پاسخ و امکان حذف وجود دارد. جست‌وجو بر اساس تاریخ و متن پیام و شماره ارسال کننده نیز از دیگر امکانات این بخش می‌باشد. از امکانات دیگر این بخش که در ورژن جدید اضافه شده است انتخاب و اختصاص، شماره هایی که پیام ارسال کرده اند به یک گروه خاص است