در این بخش کاربران می توانند تعداد پیامهای ارسال شده و دریافت شده از شماره مورد نظر خود را در طی یک بازه زمانی مشخص ملاحظه نمایند. در این آمار ، وضعیت پیامهای ارسال شده از نظر تعداد و درصد قابل روئيت ميباشد.